I.     Pojęcia użyte w niniejszej polityce prywatności mają następujące znaczenie:

 1. Administrator lub Spółka – VisGrana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000888434, NIP: 7123415995, REGON: 388393384,
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona w domenie www.visgrana.eu,
 3. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Administrator,
 4. Użytkownik – Użytkownik Serwisu,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych),
 6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej,
 7. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

II.     Kontakt z Administratorem

Podmiot danych może kontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem następujących danych:

 1. Adres korespondencyjny: VisGrana Sp. z o.o., ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin,
 2. Adres e-mail: [email protected].

III.     Informacje ogólne

Niniejsza informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczy następujących Podmiotów danych:

 1. Użytkowników Serwisu,
 2. Innych Podmiotów danych, z którymi Administrator kontaktuje się również poza Serwisem, w celu przedstawienia oferty, zawarcia umowy lub wykonania zawartej umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Podmiotów danych zgodnie z RODO, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. W ramach niniejszej Polityki Prywatności Podmiot danych otrzymuje informacje o: celach i podstawach przetwarzania jego danych osobowych, podmiotach, którym dane są udostępniane, jak również narzędziach kontroli nad procesami przetwarzania danych osobowych przez Administratora i sposobem ich wykorzystywania. Użytkownicy Serwisu otrzymują ponadto informacje dotyczące plików Cookies stosowanych przez Administratora w Serwisie.

IV.     Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Podmiotów danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu); dane konieczne do wykonania zawartych umów (nr NIP, REGON, lub inne identyfikatory wymagane przepisami prawa).

V.     Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Podmiotów danych będą przetwarzane w następujących celach:

 1. W celu wykonania kontaktów z Użytkownikiem korzystającym z formularza kontaktowego na stronach Serwisu – podstawą przetwarzania danych Użytkowników będzie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania lub udzielenia Użytkownikowi informacji o Administratorze i jego ofercie; Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu co do przetwarzania jego danych kontaktowych w tym zakresie, a po wykonaniu prawa sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania takich danych;
 2. W celu wykonania kontaktów z Podmiotem danych, z wykorzystaniem danych kontaktowych przekazanych Administratorowi poza Serwisem – podstawą przetwarzania danych Podmiotu danych będzie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wykonywaniu i utrzymaniu kontaktów biznesowych z Podmiotami danych; Podmiotowi danych przysługuje prawo do sprzeciwu co do przetwarzania jego danych kontaktowych w tym zakresie, a po wykonaniu prawa sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania takich danych;
 3. W celu negocjacji i wykonania umów zawartych z Podmiotami danych – podstawą przetwarzania danych Podmiotów danych w tym wypadku będzie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie danych wykonanie umów zawartych z Podmiotem danych jak również podjęcie przez Administratora na żądanie Podmiotu danych działań przed zawarciem umowy,
 4. W celu potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw lub nadużyć – podstawą przetwarzania danych Podmiotu danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

VI.     Obowiązek podania danych osobowych

Podmiot danych sam decyduje, czy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe i w jakim zakresie. Do celów kontaktu z Użytkownikiem niezbędne jest podanie danych w zakresie wymaganym w formularzu kontaktu. Do zawarcia umowy z Administratorem niezbędne będzie podanie danych wymaganych do wystawienia przez Administratura faktury VAT lub innego dokumentu księgowego.

VII.     Udostępnianie danych osobowych

Administrator może udostępnić dane Podmiotów danych podmiotom, które współpracują z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a w szczególności hostingodawcy Serwisu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, odpowiednim organom państwowym, w tym w szczególności organom podatkowym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VIII.     Okres przechowywania danych osobowych

Dane Podmiotów danych będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do kontaktu z Podmiotem danych, wykonania zawartych umów oraz przedawnienia wzajemnych roszczeń, a także wypełnienia obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego. Dane osobowe zostaną usunięte po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszeniu sprzeciwu co do ich przetwarzania.

IX.     Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych.

X.     Prawa Podmiotów danych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Podmiotowi danych przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych:

 1. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
 2. Na zasadach określonych w RODO, Podmiotowi danych przysługują również prawa do:
 3. Żądania usunięcia danych – jednakże Administrator może odmówić usunięcia tych danych Podmiotu danych, co do których posiada podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych Podmiotu danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
 6. Cofnięcia zgody, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody,
 7. Przeniesienia danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest umowa lub zgoda,

Wszystkie powyższe prawa Podmiot danych może wykonać kontaktując się z Administratorem na podane powyżej dane kontaktowe.

Administrator dokłada starań, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone żądania. W każdym wypadku Podmiot danych otrzyma odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania przez Administratora. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny.

XI.     Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podmiot danych uprawniony jest do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że jego dane są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

XII.     Informacje o plikach Cookies

Pliki Cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie np. w celu analizy danych o odwiedzinach na stronach Serwisu. Stosowane pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i korzystać z narzędzi analityki danych dotyczących Serwisu.

Administrator korzysta z plików Cookies koniecznych do prawidłowego działania Serwisu oraz Cookies analitycznych swoich partnerów, tj.: Google Analytics oraz JetPack.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie prze Administratora ww. plików Cookies za pomocą panelu cookie udostępnianego po wejściu na stronę Serwisu.

Jeżeli Użytkownik nie usunie plików Cookies ze swoich urządzeń, będą przechowywana przez okres 60 dni od dnia ich wprowadzenia.

XIII.     Aktualizacja Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w zakresie niezbędnym do uwzględnienia zmian w prawie lub zmiany okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Lublin, 16 listopada 2023

Skip to content